عسل شهدی ساکاروز زیر۲

۱۸۰,۰۰۰ تومان

عسل ارگانیک یعنی

عسلی که زنبوردار به هیچ عنوان از آفت کش ها، داروهای شیمیایی و… برای پرورش زنبورها استفاده نکرده و هیچ ماده تغذیه ای به زنبور نداده باشد. همچنین محل زنبورستان به دور از مزارع کشاورزی و باغات است و زنبور هیچ دسترسی به سموم کشاورزی ندارد.

صاف