عسل شهدی ساکاروز زیر۳

عسل طبیعی به عسلی گفته میشود که بطور کامل توسط زنبور و از شهد گیاهان بدست آمده باشد.

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.