عسل مومی ساکاروز زیر۲

۱۸۰,۰۰۰ تومان

عسل مومی عسلی است که بدون فرآوری نهایی (تبدیل به شهد) تحویل مشتری میگردد.

بعضی از افراد عسل را با موم به دلایل پزشکی مصرف میکنند.

صاف