گرده

توجه: برای افراد دارای حساسیت فصلی و دارای آلرژی توصیه نمی شود.

ترکیبات: گرده گل طبیعی خشک شده فاقد هرگونه افزودنی